Danh mục test liên quan:
 • toefl
  • Từ khoá: allusion
   Giải nghĩa thêm: Cambridge DictionariesEncarta Dictionary

   [qdeck]
   [q] allusion
   [a] Từ loại và cách chia
   (noun)

   [q] allusion
   [a] Giải nghĩa và ví dụ
   indirect reference (often literary); hint
   Examples: The mention of the pet snake was an allusion to the man’s sneaky ways.
   [/qdeck]

   Full Test: Sau khi học xong các từ vựng, để kiểm tra một cách toàn diện các bạn hãy làm các bài Full Test có tính điểm và đáp án nhé (hoàn toàn miễn phí).

   Bình luận

   bình luận