(TTD.com) Các bài test sau đây chú trọng tới thực hành các kỹ năng, do vậy bao trùm toàn bộ các điểm ngữ pháp lớn của tiếng Anh, không phần biệt level.

Với tôn chỉ cung cấp kiến thức từ gốc tới ngọn, TTD.com đã biên soạn bài test với các kỹ năng Điền từ vào ô trống, Tìm lỗi sai, Đọc hiểu… với khoảng 1800 câu hỏi tích hợp, mà trong đó bài kiểm tra chính sẽ lấy khoảng 60 câu để thi trong vòng 45 phút.

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *