(TTD.com) Kỳ thi tiếng Anh chuẩn là điều mà Việt Nam còn thiếu. Đó là lý do bằng a-b-c quốc gia chưa được coi trọng trong tuyển dụng.

Tuy nhiên đối với một số đối tượng, bằng quốc gia là cơ sở để tiếp cận với tiếng Anh thường thức cũng như cơ hội làm việc.

Với tôn chỉ cung cấp kiến thức từ gốc tới ngọn, TTD.com đã biên soạn bài test trình độ A-B-C quốc gia với 800 câu hỏi, mà trong đó bài kiểm tra chính sẽ lấy khoảng 45 câu để thi trong vòng 30 phút.

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *