(TTD.com) Là các kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế, Cambridge Pearson-PTE hay Trinity là các kỳ thi đòi hỏi lượng kiến thức lớn và rộng.

Đặc biệt IELTS của Cambridge đã trở thành chứng chỉ chuẩn được công nhận cho du học sinh muốn di du học tại hầu hết các nước nói tiếng Anh.

Với tôn chỉ cung cấp kiến thức từ gốc tới ngọn, TTD.com đã biên soạn bài test trình độ từ A->Z cho các kỳ thi này với khoảng 800 câu hỏi tích hợp, mà trong đó bài kiểm tra chính sẽ lấy khoảng 60 câu để thi trong vòng 45 phút.

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *